if hundförsäkring
Teckna försäkring här

Om IF

Med två olika nivåer på hundförsäkringar erbjuder IF en lösning oavsett om man först och främst prioriterar priset eller om man vill ha en bred försäkring som ger ersättning vid ett stort antal tillfällen. De heter Hundförsäkring och Stor Hundförsäkring och skillnaden i pris är ca 40-50% mellan dessa.

En punkt som tydligt kännetecknar försäkringen från IF är att man kan välja att enbart ha fast självrisk. Det är de ensamma om att erbjuda på den svenska marknaden och det innebär alltså att någon rörlig självrisk inte tillkommer. Med två valbara försäkringsnivåer och valbar självrisk kan därmed premien påverkas tydligt.

Nackdelen med IF är att försäkringen inte får tecknas på hundar äldre än 6år, att Dolda fel aldrig ingår samt att få tilläggsförsäkringar erbjuds.

Karenstid

Karenstiden är 20 dagar. Om en valp försäkras inom 120 dagar efter födseln och inom 10 dagar från inköpstillfället kan karenstiden undvikas. Då krävs även att veterinärintyg finns som utfärdats maximalt 7 dagar före köpedagen.

Ålder

När valpen är 6 veckor kan försäkringen tecknas (i likhet med alla andra bolag). Som äldst får hunden vara 6 år. Detta är en vanlig nivå men det finns ett flertal bolag som inte har någon övre gräns alls.

Även livförsäkringen kan tecknas från 6 veckor till 6 år. Den gäller sedan till hunden blivit 10 år.

Veterinärvård

IF erbjuder två ”paketlösningar”. Det är försäkringen Hundförsäkring och Stor Hundförsäkring. Det som skiljer är att Stor har ett utökat skydd inom veterinärvård. Här ingår utökat antal kejsarsnitt (2st), medicin, rehabilitering, avlivning samt förhöjt veterinärbelopp.

Det går även att teckna enbart ”olycksfall”. Försäkringen ger då bara ersättning för veterinärvård vid olycksfall och då upp till 30.000 kr per år.

Maxersättning

Hund – Ger maximalt 30.000 kr per år
Stor Hund – Ger maximalt 60.000 kr per år

Sänkning

Från att hunden är 7 år sänks maximalt ersättningsbelopp på veterinärvårdsförsäkringen. Sänkningen är:
Hund – 3000 kr per år. Sänks däremot inte under 10.000 kr
Stor Hund – 5000 kr år. Sänks däremot inte under 15.000 kr

Medicin

Hund – Ersätts inte
Stor Hund – Ersätter medicin som veterinär ordinerar vid en behandling. Detta utan någon kostnadsbegränsning. På denna punkt är IF bäst då de flesta bolag har en begränsning på ett par tusen kronor per år.

Kastration och sterilisering

Kastration och sterilisering ersätts om veterinär anser det vara nödvändigt på grund av medicinska indikationer.

MR/CT

CT/MR samt scintigrafi ersätts med maximalt 10.000 kr per försäkringsår (15.000 kr på Stor Hund). Strålning och cellgiftsbehandling med 5000 kr.

Rehabilitering

Hund – Ersätts inte
Stor Hund – Rehabiliterade åtgärder som ordinerats av veterinär och godkänts av försäkringsbolaget kan ersättas med upp till 6000 kr/försäkringsår

Dolda Fel

Ersättning för Dolda fel går inte att få. Det är enbart IF och Moderna som aldrig ger ersättning för detta.

Avlivning

Hund – Ersätts inte
Stor Hund – Avlivning samt att veterinären tar hand om kroppen kan ersättas med 3000 kr.

Livförsäkring

Livförsäkringen kan tecknas från att hunden är 6 veckor gammal och fram till 6års ålder. Från 7 års ålder sänks livbeloppet med 20% per år fram till att hunden är 10 år då livförsäkringen upphör.

Självrisk

Hos IF kan man välja mellan fyra självrisknivåer, 2500 kr, 4500 kr, 2500 kr + 20% samt 4500 kr + 20%. Det är alltså möjligt att välja en hundförsäkring utan rörlig självrisk vilket IF är ensamma om att erbjuda. Ju högre självrisk som väljs desto lägre premie går att få på försäkringen.

Självriskperioden är 100 dagar vilket är den lägsta självriskperioden av de bolag som jämförts.

Bra alternativ på självrisk – sämre självriskperiod.

Pris

Att räkna ut priset på hundförsäkringen är mycket enkelt och tar inte mer än två minuter. På hemsidan anges bland annat ras, användningsområde (ex. sällskap, jakt), inköpspris, självrisk och personnummer på försäkringstagaren. Därefter presenteras priset på Hundförsäkring samt Stor Hundförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

  • Användbarhet – Om hunden används exempelvis för jakt eller avel kan tilläggsförsäkringen Användbarhet vara passande. Försäkringen ger ersättning om hunden förlorar sin unika egenskap genom skada eller sjukdom.
  • Uppfödare – Uppfödare kan få 20 % rabatt, möjlighet att köpa flockförsäkring och få ett utökat försäkringsskydd redan från när valpen föds.
  • Avbokning (trygghet) – Det finns inte något specifikt försäkringstillägg som ger avbokningsskydd på resor. Men ersättning går att få om man har Stor Hemförsäkring eller Stor Villahemförsäkring hos bolaget. Ersättning kan utgå om man måste avboka en resa (eller åka hem tidigare) för att ta hand om sjuk eller skadad hund.

    En orsak till att IF inte erbjuder så många tilläggsförsäkringar är att de i Stor Hundförsäkring inkluderat flera av de delar som annars kan tecknas som tilläggsförsäkringar. Detta exempelvis Medicin och Rehabilitering. Men trots detta blir utbudet väldigt litet i jämförelse med flera andra konkurrerande bolag. Söker man en specifik tilläggsförsäkring bör andra bolag också jämföras.